Доншуур маани

Доншуур маани шагнагты:

Нэгэ зуун бодисадаваа –  

Нэгэ зуун бурхан байн.

Нэгэ зуун, нэгэ мянган Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Хоёр зуун бодисадаваа –

Хоёр зуун бурхан байн.

Хоёр зуун, хоёр мянган Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Гурбан зуун бодисадаваа –

Гурбан зуун бурхан байн.

Гурбан зуун, гурбан мянган Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Дүрбэн зуун бодисадаваа –

Дүрбэн зуун бурхан байн.

Дүрбэн зуун, дүрбэн мянган Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Табан зуун бодисадаваа –

Табан зуун бурхан байн.

Табан зуун, табан мянган Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Зургаан зуун бодисадаваа –

Зургаан зуун бурхан байн.

Зургаан зуун, зургаан мянган Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Долоон зуун бодисадаваа –

Долоон зуун бурхан байн.

Долоон зуун, долоон мянган Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Найман зуун бодисадаваа –

Найман зуун бурхан байн.

Найман зуун, найман мянган Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Юсэн зуун бодисадаваа –

Юсэн зуун бурхан байн.

Юсэн зуун, юсэн мянган Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Арбан зуун бодисадаваа –

Арбан зуун бурхан байн.

Арбан зуун, арбан мянган Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

 

Нэгэ мянган бодисадаваа –

Нэгэ мянган бурхан байн.

Нэгэ мянган, нэгэ түмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.  

Хоёр мянган бодисадаваа –

Хоёр мянган бурхан байн.

Хоёр мянган, хоёр түмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Гурбан мянган бодисадаваа –

Гурбан мянган бурхан байн.

Гурбан мянган, гурбан түмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Дүрбэн мянган бодисадаваа –

Дүрбэн мянган бурхан байн.

Дүрбэн мянган, дүрбэн түмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Табан мянган бодисадаваа –

Табан мянган бурхан байн.

Табан мянган, табан түмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Зургаан мянган бодисадаваа –

Зургаан мянган бурхан байн.

Зургаан мянган, зургаан түмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Долоон мянган бодисадаваа –

Долоон мянган бурхан байн.

Долоон мянган, долоон түмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Найман мянган бодисадаваа –

Найман мянган бурхан байн.

Найман мянган, найман түмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Юсэн мянган бодисадаваа –

Юсэн мянган бурхан байн.

Юсэн мянган, юсэн түмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Арбан мянган бодисадаваа –

Арбан мянган бурхан байн.

Арбан мянган, арбан түмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

 

Нэгэ түмэн бодисадаваа –

Нэгэ түмэн бурхан байн.

Нэгэ түмэн, нэгэ бүмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Хоёр түмэн бодисадаваа –

Хоёр түмэн бурхан байн.

Хоёр түмэн, хоёр бүмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Гурбан түмэн бодисадаваа –

Гурбан түмэн бурхан байн.

Гурбан түмэн, гурбан бүмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Дүрбэн түмэн бодисадаваа –

Дүрбэн түмэн бурхан байн.

Дүрбэн түмэн, дүрбэн бүмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Табан түмэн бодисадаваа –

Табан түмэн бурхан байн.

Табан түмэн, табан бүмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Зургаан түмэн бодисадаваа –

Зургаан түмэн бурхан байн.

Зургаан түмэн, зурган бүмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Долоон түмэн бодисадаваа –

Долоон түмэн бурхан байн.

Долоон түмэн, долоон бүмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Найман түмэн бодисадаваа –

Найман түмэн бурхан байн.

Найман түмэн, найман бүмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Юсэн түмэн бодисадаваа –

Юсэн түмэн бурхан байн.

Юсэн түмэн, юсэн бүмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Арбан түмэн бодисадаваа –

Арбан түмэн бурхан байн.

Арбан түмэн, арбан бүмэн Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

 

Нэгэ бүмэн бодисадаваа –  

Нэгэ бүмэн бурхан байн.

Нэгэ бүмэн, нэгэ сая Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Хоёр бүмэн бодисадаваа –

Хоёр бүмэн бурхан байн.

Хоёр бүмэн, хоёр сая Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Гурбан бүмэн бодисадаваа –

Гурбан бүмэн бурхан байн.

Гурбан бүмэн, гурбан сая Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Дүрбэн бүмэн бодисадаваа –

Дүрбэн бүмэн бурхан байн.

Дүрбэн бүмэн, дүрбэн сая Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум

Ом маа ни бад ме хум

Ом маа ни бад ме хум

Табан бүмэн бодисадаваа –

Табан бүмэн бурхан байн.

Табан бүмэн, табан сая Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум,

Ом маа ни бад ме хум.

Зургаан бүмэн бодисадаваа –

Зургаан бүмэн бурхан байн.

Зургаан бүмэн, зургаан сая Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Долоон бүмэн бодисадаваа –

Долоон бүмэн бурхан байн.

Долоон бүмэн, долоон сая Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Найман бүмэн бодисадаваа –

Найман бүмэн бурхан байн.

Найман бүмэн, найман сая Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Юсэн бүмэн бодисадаваа –

Юсэн бүмэн бурхан байн.

Юсэн бүмэн, юсэн сая Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Арбан бүмэн бодисадаваа –

Арбан бүмэн бурхан байн.

Арбан бүмэн, арбан сая Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум. 

 

Нэгэ сая бодисадаваа –  

Нэгэ сая бурхан байн.

Нэгэ сая, нэгэ живаа Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Хоёр сая бодисадаваа –

Хоёр сая бурхан байн.

Хоёр сая, хоёр живаа Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Гурбан сая бодисадаваа –

Гурбан сая бурхан байн.

Гурбан сая, гурбан живаа Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Дүрбэн сая бодисадаваа –

Дүрбэн сая бурхан байн.

Дүрбэн сая, Дүрбэн живаа Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.  

Табан сая бодисадаваа –

Табан сая бурхан байн.

Табан сая, табан живаа Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Зургаан сая бодисадаваа –

Зургаан сая бурхан байн.

Зургаан сая, зургаан живаа Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.

Долоон сая бодисадаваа –

Долоон сая бурхан байн.

Долоон сая, долоон живаа Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.

Найман сая бодисадаваа –

Найман сая бурхан байн.

Найман сая, найман живаа Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.

Юсэн сая бодисадаваа –

Юсэн сая бурхан байн.

Юсэн сая, юсэн живаа Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.

Арбан сая бодисадаваа –

Арбан сая бурхан байн.

Арбан сая, арбан живаа Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.

 

Нэгэ живаа бодисадаваа –  

Нэгэ живаа бурхан байн.

Нэгэ живаа, нэгэ доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Хоёр живаа бодисадаваа –

Хоёр живаа бурхан байн.

Хоёр живаа, хоёр доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Гурбан живаа бодисадаваа –

Гурбан живаа бурхан байн.

Гурбан живаа, гурбан доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Дүрбэн живаа бодисадаваа –

Дүрбэн живаа бурхан байн.

Дүрбэн живаа, Дүрбэн доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.

Табан живаа бодисадаваа –

Табан живаа бурхан байн.

Табан живаа, табан доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Зургаан живаа бодисадаваа –

Зургаан живаа бурхан байн.

Зургаан живаа, зургаан доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Долоон живаа бодисадаваа –

Долоон живаа бурхан байн.

Долоон живаа, долоон доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.

Найман живаа бодисадаваа –

Найман живаа бурхан байн.

Найман живаа, найман доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Юсэн живаа бодисадаваа –

Юсэн живаа бурхан байн.

Юсэн живаа, юсэн доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Арбан живаа бодисадаваа –

Арбан живаа бурхан байн.

Арбан живаа, арбан доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.  

 

Нэгэ доншуур бодисадаваа –  

Нэгэ доншуур бурхан байн.

Нэгэ доншуур, нэгэ доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Хоёр доншуур бодисадаваа –

Хоёр доншуур бурхан байн.

Хоёр доншуур, хоёр доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.  

Гурбан доншуур бодисадаваа –

Гурбан доншуур бурхан байн.

Гурбан доншуур, гурбан доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Дүрбэн доншуур бодисадаваа –

Дүрбэн доншуур бурхан байн.

Дүрбэн доншуур, Дүрбэн доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.

Табан доншуур бодисадаваа –

Табан доншуур бурхан байн.

Табан доншуур, табан доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.

Зургаан доншуур бодисадаваа –

Зургаан доншуур бурхан байн.

Зургаан доншуур, зургаан доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.   

Долоон доншуур бодисадаваа –

Долоон доншуур бурхан байн.

Долоон доншуур, долоон доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.

Найман доншуур бодисадаваа –

Найман доншуур бурхан байн.

Найман доншуур, найман доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.  

Юсэн доншуур бодисадаваа –

Юсэн доншуур бурхан байн.

Юсэн доншуур, юсэн доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.  

Арбан доншуур бодисадаваа –

Арбан доншуур бурхан байн.

Арбан доншуур, арбан доншуур Арьяа баала –

Ома хри бадма нирдии шари хум.

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум,   

Ом маа ни бад ме хум.

 

УМ МАА НИ БАД МАЙ ХУМ гэсэн тарниин тайлбаринь:

УМ – тэнгэриин эгүүсхэхын зоболонhоо тонилхын тула.

МАА – хүнэй үхэхэ, түрэхын зоболонhоо тонилхын тула.

НИ – асариин хэрүүл тэмсэлэй зоболонhоо арилхын тула.

БАД – адагуусанай зоболон гаталхын тула.

МАЙ – бэридэй зоболон гаталхын тула.

ХУМ – тамын амитанай зоболон гаталхын тула.

 

Дан 1 один                                                                нэгэн (нэгэ)

Арав 10 десять                                                        арбан (арба)

Зуу 100 сто                                                              зуун (зуу)

Мянга 1,000 тысяча                                                мянган (мянга)

Түм 10,000 десять тысяч                                       түмэн (түм), арбан мянга

Бүм 100,000 сто тысяч                                           бүмэн (бүм), зуун мянга

Сая 1000,000 миллион                                            сая, миллион

Живаа 10,000,000 десять миллионов                   живаа, арбан миллион

Дүнчүүр 100,000,000 сто миллионов                    доншуур, зуун миллион

Тэрбүм 1,000,000,000 миллиард                           тэрбүм, миллиард

 

Доншуур – 100 миллион маани уншажа, бурханай боди хутаг олохын түлөө хүн буян хэхэ ёhотой. Үдэртөө хэhэн нүгэлөө тэрэ үдэр соогоол арилгажа байха хэрэгтэй.

Мааниhаа ехэ буян үгы,

Манжаhаа ехэ хоол үгы,

Этигэлhээ ехэ ном үгы,

Эдеэнhээ ехэ хоол үгы.

Мааниин зургаан үзэгые

Мартан үгы уншая.

Маша халуун тамые

Мааниин ашаар гаталая!

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!