Блиц-урилдаан. XXI наадам

Буряад зан заншал, ёһо гурим

1. Малгайн залаа дээрэ бүхэлэгдэдэг мүнгөөр, шулуугаар хэһэн гоёолто

2. Ямар үнгэтэй бүд бэлэг болгожо баридаггүйб?
3. Эсэгын һургаал – эрдэни, эхын һургаал —
4. Ургамалhаа буйлуулагдаhан эм дом .
5. Эхэнэрэй гоёлто – даруулгада хэрэглэдэг шулуунууд

6. Нэгэ бүлын аха дүү хүбүүдэй һамгадые хэд гээд нэрлэдэг бэ

7. Зээнсэрһээ гараһан үхибүүдые хэд гэдэг бэ?
8. Хадамда гарахадаа, басагад хоёр гэзэгэдээ юу зүүдэг бэ?
9. Хори буряадай хэды эсэгэнэр гэдэг бэ?
10. Зээнсэрэй (правнука) үхибүүн гэхэдээ, хэн гээд нэрлэхэб?

11. Эрэ хүнэй хэды эрдэм гэдэг бэ?
12. Бэеын халууниие бууруулдаг ойн жэмэс
13. Эсэгын хүбүүдэй хүбүүд 4-дэхи үеһөө саашадаа 7-дохи үе хүрэтэр хэд гээд нэрлэгдэдэг бэ?

14. Буряад литэдэ 5 хушуун малай ямар малай нэрэнүүд үгтөөгүйб?
15. Эрэ хүнэй хубсаһанда һүлдэ гээд юун тоологдодог бэ?
16. Хоёр мүрэ дээрэхи гоёлой зүүдхэл?
17. Бүлэнэрһөө гараһан үхибүүд хэд болоноб?

18. Үглөөгүүр орон дэлхэйдээ юунэй дээжэ үргэдэг заншалтайбибди?
19. Литын ёһоор гараха жэлнай (2018 он) ямар амитанай нэрэтэй байхаб?
20. Ямар модоор номо (номо годли) хэдэг бэ?

21. Хадамда гараhан эхэнэр хэды гэзэгэтэйб?
22. Эхын талын түрэлнүүд ямар түрэл болоноб?
23. Тамхинай багахан туулмаг
24. Һая түрэһэн үхибүүе юун гээд нэрлэдэг бэ?

25. Эхэнэрнүүдэй дэгэл дээрээ үмдэдэг хамсыгүй ута, богони хубсаhан
26. Малгайн залаа юу тэмдэглэнэб?
27. Хүбүүнэйнгээ үхибүүдые хэн гэхэб?
28. Буряад дэгэлэй энгэр али таладаа байдаг бэ?
29. Бүрхэг, бороотой үдэр дэгэл дээгүүрээ үмдэдэг хубсаһан
30. Нагаса эгэшэ хэн болоноб?
31. Домогой ёһоор Эхирид буряадууд ямар амитанһаа гарбалтай гэдэг бэ?
32. 12 жэлэй эгээл һүүлшын жэл гээд, юу нэрлэхэбта?
33. Үхибүүндээ зорюулжа хэһэн найр… ондоогоор хэлэхэдэ
34. Дэгэл захатай, хүн…
35. Нагаса эсэгэ хэнэй эсэгэб?
36. Хүн хубсалхадаа, хаанаhаа эхилжэ хубсалдаг бэ?

37. Хадамда гараһан басагадтаа эхэ эсэгын үгэдэг адуу мал юун гэдэг бэ?
38. Һүни харанхыда түлеэ хахалхые, дуу шуу табихые буряад зон яадаг бэ?
39. Зээнэр хэнэй үхибүүд бэ?
40. Һэеы гэр соохи ямар талань эхэнэрэйб?

41. Багахан үхибүүнэй зулай дээрэ тэбхэрхэнээр үлээһэн үһэ юун гэхэб?

42. Хониной төөлэй хэндэ баридаг бэ?

43. Абынгаа ахые хэн гэжэ нэрлэдэг бэ?
44. Буряад орондо хэды ондо Сурхарбаан түрүүшынхиеэ үнгэрөөб?
45. Далга абахадаа, хүн малгайгаа үмдэдэг гү, али абадаг гү?
46. Айлшан хүн айлда ороходоо буу, ташуураа, хэтэ хутагаа буулгадаг гү, али үгы гү?
47. Абга эгэшэ гэхэдээ, хэнэй талаар түрэл бэ?
48. Нэгэ уг гарбалтай, нэгэ отогой хүнүүдые юун гээд нэрлэхэб?
49. Айл болоhон хүбүүн басаган хоёрой гэртэхин хэд болоноб?
50. Хэды ондо литын ёһоор 12 жэлэй дүхэриг дүүрэхэб?

51. Эжын талаhаа түрэлхидые хэд гэхэбта?
52. Гэртэ ороходоо, наһатайшуулһаа урда орожо болохо гү?
53. дэр, һүни, үдэшэ, үглөө – хамта дээрээ…
54. Үеэлэ, хаяала гэхэдээ, али талаhаа түрэл бэ?
55. Хэтээр сохижо ошо гаргадаг хатуу шулуун
56. Эрэ хүнэй бүһэдөө хутага үлгэдэг сагаан мүнгөөр бүтээһэн гэнжэ…

57. Эхэнэрнүүдэй сарбуудаа зүүдэг гоёолто
58. Дэгэл болон хубсаһа үмдэхэдөө хаанаhаань тобшолдог бэ?
59. Ашанар гэхэдээ, хэнэй үхибүүдые нэрлэдэг бэ?

60. Хубсаһа тайлахадаа, тобшыень хаанаһаа тайлажа эхилдэг бэ?

61. Хүнэй хүртөөгүй эдеэнэй хуби зүбөөр нэрлэгты
62. Түрэhэн эгэшэ дүүгэй (дети 2-х сестёр) үхибүүд хоорондоо хэд болоноб?
63. Уусын дуу хэндэ зорюулан дууладаг бэ?
64. Хонин жэлэй удаа ямар жэл гарахаб?
65. Ашаһаа гараһан хүбүү зүбөөр нэрлэгты…
66. Буряад дэгэлэй энгэр хэды тобшотойб?
67. Ураг түрэлые хэды янзаар хубаадаг бэ?
68. Айлшанда табидаг хүндын түрүү мяхан табаг гэхэдээ, …нэрлэгты
69. Хүн болохо багаһаа, хүлэг болохо . . .
70. Эрэ хүнэй хэды наадан гэдэг бэ?
71. Сэлэнгын буряадай угай бэшэг хэд бэшэһэн түүхэтэйб?

72. Хонгоодор угсаатан олонхидоо Буряадай али аймагуудта ажаһуудаг бэ

73. Наран улайжа оробол, үглөөдэрынь ямар үдэр болодог гэжэ зон ажагладаг бэ?
74. онидой мүргэлдөө һаа, газаамнай ямар болохонь гэжэ хэлэдэг байгааб?

75. Эдеэнэйнгээ дээжые хэндээ хэдэг бэ?
76. Түрэhэн басаганай үхибүүд аба эжыдэнь хэд болоноб?
77. Элинсэг эсэгэ хэнэй эсэгэб?
78. Хүндэ юумэ үгэхэ, абахадаа, али гараар абадаг, үгэдэг гү?
79. Айлда, нааданда, дүхэригтэ һуухадаа, аха, наһатай хүнэй хаана һуужа болохогүйб?
80. Эрын гурбан наада нэрлэгты

81. Эрэ хүниие төөлэйгөөр хүндэлдэг, эхэнэр хүниие юугээр хүндэлдэг бэ
82. Айлай ехэ үриие хэн гэдэг бэ?
83. Эгэшэ дүү хоёртой hууhан хоёр хүрьгэд бэе бэеэ хэн гэжэ нэрлэдэг бэ?
84. Үбгэн эсэгэ хэнэй эсэгэб?
85. Һарын хүреэтэхэдэ, уларил ямар болодог гэдэг бэ?
86. Үүлэн түргэн нүүхэдээ, юу зүгнэнэ гэдэг байгааб?
87. Мори унажа урилдадаг хүбүүе хэн гээд нэрлэхэб?
88. Дэгэл хубсаһаа хадагалдаг абдар
89. Үглөөгүүр тэнгэриин улайгаа һаа, юун болохо гэдэг һэн бэ?

90. Айлай басага хүбүүндээ эрижэ ерэхэ ёһые юун гэдэг бэ?
91. Үхэрэй хатаһан шабааһан – түлишэ нэрлэгты
92. Үнеэ һаадаг багахан модон хүнэг
93. Бууза уурал дээрэ шанахаар бэлдэһэн амһарта юун гээд нэрлэдэгбибди?
94. Нооһыень хуухалаад, шара болоторнь угаагаад шанаһан хониной толгой
95. Хонхо, бүхэ, морин, үхэр, тэмээн гэхэ үзэгдэлтэй буряад наадан
96. “Сестра” гэхэдээ, танай нютагта хэн гээд хэлэдэг бэ?
97. Хүндэ амһарта бусаахадаа, юумэ хээд үгэхые юун гэдэг бэ?
98. Үүдэндэ орожо ябаһан хүнтэй уулзашабал, хэниинь харгы гаргахаб?
99. Айлшанда төөлэй табихын урда тээ ёһо баримталан, хэршэлээ гаргахые юун гэдэг бэ?
100. Эжынгээ, абынгаа эжые нютаг хэлээрээ хэн гэнэбта?

101. Эрэшүүлэй улаан гараараа яһа шаалгые юун гэдэг бэ?
102. Шоройгоо хамажа байбалтнай, хүнэй ерэхэдэ, яахабта?
103. Хайша, хутага яажа дамжуулдаг бэ?
104. Басагад 10 наһа хүрэтэрөө ямар дэгэл үмдэдэг байгааб7?

105. Басагад 10 наһанһаа хэды гэзэгэ гүрэдэг байһан бэ?

106. Хүүгэдые унтуулхадаа, хүдэлгэжэ байхаар түхеэрэгдэһэн орон, шэрээ
107. Эсэгынгээ гү, эжынгээ абые танай нютагта хэн гээд хэлэдэг бэ?
108. Ахынгаа һамгые танай нютагта хэн гээд нэрлэдэгбта7?

109. Эгэшынгээ нүхэрые (үбгые) нютагтатнай хэн гээд хэлэдэг бэ?

110. Гэрэйнгээ газаа айлшаниие угтахадаа, малгайгаа үмдэхэ ёһотой гү?
111. Айлда ороходоо, богоһыень ямар . . . хүлөөрөө алхан ородог бэ?
112. Буряад гуталай хойто хашааһан
113.  Хэршээд хатааһан мяхан
114. Айлда ороһон хойноо мэндэшэлдэг гү, али богоһынь алхажа ябахадаа мэндээ хэлэдэг гү?
115. адам эжы гэхэдээ хэниие нэрлэдэг бэ?
116. Наһаараа сасуу хүнүүдые хэн гэдэг бэ?

117. Задагай гал дээрэ тогоо табихын тула хэгдэһэн 3 юун гэдэг бэ?
118. Айлай бага үри
119. Түлеэгээ оруулаад, дээрэһээ доошонь хаяжа болохогүй. Юун сошожо болохо гэдэг бэ?
120. Далга абахадаа, үреэл тогтооходоо дэгэлэйнгээ дээдэ тобшо тайладаг гү, али тобшолдог гү?

121. Айлай хүүгэдэй дундахи үри

122. Хүнэй түрэһэн, үдэһэн газарые юун гэдэг бэ?

123. Бүһэтэй хүнэй дэгэлэй энгэр хэды үнгэтэйб?

124. Гал дээрэ хониной эльгэ һэмжээр орёогоод, шородо хадхаад шараһан хоол

125. Хуримаар бууһан зониие хүтэлжэ ерэһэн ёһо заншалаа мэдэдэг хүниие хэн гэдэг бэ?

126. Зосоонь юумэ хээд, нюдэжэ бутаруулдаг амһарта нюдүүр хоёрые юун гээд нэрлэдэг бэ?

127. Эртэ үглөөнһөө малай һүүлээ үргөөд гүйлдөө һаань, ямар үдэр болохо гэдэг байгааб?

128. Доргон болон зумбараанай эртэ намар эшээндээ ороо һаа, юу зүгнөө гэдэг бэ?

129. Одо мүшэдэй тохёолдоходо, байгаалида ямар хубилалта болохоб?

130. Намартаа тэнгэриин хаяагай тодо, сайбар һаань, ямар үбэл болохо гэдэг бэ?

131. Хадамда гараһан басаганай абын талынхидые хэд гэдэг бэ?

132. Халяар гэжэ жэмэс гү, али ургамал гү?

133. Басаганайнгаа нүхэрые (үбгые) түрэлхидынь хэн гээд нэрлэхэб?

134. Алтаргана гэжэ сэсэг гү, али юун бэ?

135. Долоон хоногой ээлжээтэ үдэр

136. Буряад малгайн залаа юу тэмдэглэнэб?

137. Домогой ёһоор хонгоодорнууд ямар шубуунһаа гарбалтай гэдэг бэ?

138. Мушхаха, сайраха, талхидаха, нидхэрхэ гэһэн үйлэнүүд ямар ажал тодорхойлноб?

139. Хониной нооһо сохижо, тусхай гуримаар шэрэлдүүлэн дарахада, юун болодог бэ?

140. Субад, оюун, номин, эржэн, ногоолин гээд тоолоходом, нэгэ үгөөр хамтадхагты

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!