45-дахи наадамай дүн

Эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай Соёлой яаман

  1. БУРЯАД ХЭЛЭН

I ҺУУРИ  Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг

II ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

III ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм

 

  1. ТЕСТ

I ҺУУРИ  Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд»

II ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод»

III ҺУУРИ  Доржиева Александра, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

 

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

IҺУУРИ  Доржиев Зоригто, Дашиева Гэрэлма, Зэдын аймагай  Дээдэ-Ториин дунда һургуули

II ҺУУРИ Арьяева Вика, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм

III ҺУУРИ  Меньжиков Амур, Зэдын аймагай Доодо- Бургалтай дунда һургуули

 

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Цыренов Максар, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг

II ҺУУРИ   Будаев Батор, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлэг

III ҺУУРИ Гуруев Аюша, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг

 

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Цырендоржин Нарагни, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Батожапова Сэлмэг, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин «Дунда үе» бүлгэм

III ҺУУРИ Доржиева Сойжина, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг

 

  1. БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ

I ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг

III ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг

 

һуури Һургуули оноо
1 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин «Дунда үе» бүлгэм 53,2
2 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм 52,7
3 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 1-дэхи бүлгэм 50,7
4 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 50,5
5 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 50,4
6 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 50,3
7 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Урагшаа »  бүлгэм 50,1
8 Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули 49,8
9 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули 49,7
10 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 49,4
11 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 47,1
12 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 46
13 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин «Найдал» бүлгэм 45,8
14 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 45,5
15 Улаан-Үдэ хотын «Мүнгэн хонхонууд» бүлэг 44,3
16 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 43,3
17 Зэдын аймагай  Дээдэ-Ториин дунда һургуули 41,5
18 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин «Угалза» бүлгэм 39,9
19 Зэдын аймагай  Инзагатын дунда һургуули 37,8
20 Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг 36,3
21 Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули 34,2
22 Хурумхаанай  аймагай Элһэнэй дунда һургуули 29,9
23 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 25,9
24 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули 24
25 Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули 14
26 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» 10,9
27 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» 10,9
28 Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули 10,8
29 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 7,9
30 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Үетэн»  бүлгэм 2,1
31 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 2
32 Яруунын аймагай Үльдэргын  дунда һургуули 1,9

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ на сайт 45 наадам

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!