Соносхол

  • 0

Соносхол

«Үндэһэтэнэй үбэлэй хубсаһан» фестивалиин хэмжээндэ «Эжы баабайн хөөрхэхэн» гэһэн урилдаан 2 һарын (Ехэ улаан һарын) 16-да, үдэрэй 2 сагһаа Сагаалхын һайндэрэй үедэ ФСК-гай танхим соо үнгэрхэ. Урилдаанда орогшодой бүтээлнүүдые уридшалан харалга февралиин 14-дэ үнгэрхэ.

Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын «Эхэ хэлэн – манай баялиг» наадамай уран гартанай урилдаанда хониной арһаар элдэб хубсаһа оёһон басагад нэгэ бүлэг болоод, энэ тэмсээндэ оролсохонь гэжэ дуулганабди.

Тиимэһээ февралиин 9-дэ үнгэрхэ 22-дохи наадамда ерэхэдээ, оёһон хубсаһаа абаад ерэгты. Хүтэлбэрилэгшэдтэеэ урилдаанай дүримтэй танилсажа, харалгада табиха үбэлэй хубсаһа шэлэн абалга суг хамта үнгэргэхэт! Энэ ехэ хэмжээнэй урилдаанда амжалта туйлахынтнай түрүүшын алхам-бэлдэлгын, эмхидхэлэй үе гэжэ ойлгоё, хүндэтэ уран гартай басагаднай!

Для участия в Республиканском фестивале зимнего бурятского национального костюма  приглашается команда девочек номинации “Уран гартан” Всебурятского конкурса “Эхэ хэлэн – манай баялиг”. Показ костюмов состоится  16 февраля на Гранд-концерте празднования бурятского национального праздника Сагаалган в Физкультурно-Спортивном комплексе г. Улан-Удэ 16 февраля. (Предварительный просмотр костюмов в РЦНТ 14 февраля). Поэтому просим все готовые вещи привезти с собой на 22 конкурс 9 февраля 2017 года в Иволгинский дацан.

 

Багша-дизайнер Баярма Митупова

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!