47-дохи наадамай дүнгүүд

  • 0

47-дохи наадамай дүнгүүд

Эбээн тэдхэгшэ

Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон

  1. ТЕСТ

I ҺУУРИ Найданова Ксения, Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ Зарбулаева Алина,Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули

III ҺУУРИДайндаров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

  1. Эрхим һанамжа

I ҺУУРИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

II ҺУУРИ Лыгденова Саран,Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули

III ҺУУРИМункуева Света, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИДайндаров Барас, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

Спец приз Доржиев Жамса, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм

Нимаев Соел, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

 3. Байгалай намар

I ҺУУРИ Цынгуев Дамдин, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм

II ҺУУРИ Жамбалов Жамбал, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

III ҺУУРИНимаева Ирина, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

 4. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

IҺУУРИ Дайндаров Барас, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

IIҺУУРИРабдаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Цыренов Номто, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Сансар »  бүлгэм

  5. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Жимбеев Радна,Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм

II ҺУУРИ Раднаев Булат,Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИВанзатов Мэргэн, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Сансар »  бүлгэм

6. Сагаан Дара Эхын магтаал

I ҺУУРИ Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИХэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Сансар »  бүлгэм

7. Гар урлал

I ҺУУРИ Доржиева Сойжина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм

II ҺУУРИ Раднаева Аяна, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИНамсараева Номина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Сансар »  бүлгэм

8.Арһан урлал

I ҺУУРИ Рабдаева Александра, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ Аюшеева Алина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм

III ҺУУРИДандарова Найжид, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули

 9. Һэеы урлал

I ҺУУРИ Чимитдоржиева Арина, Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули

II ҺУУРИ Николаева Адиса,Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули

III ҺУУРИГомбоева Дарина, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

Һургуули Итог
1 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 83,6
2 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм 78,4
3 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 78,2
4 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Сансар»  бүлгэм 75,45
5 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули 72,5
6 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули 69,5
7 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 69,2
8 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 61,8
9 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули 61,3
10 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 60,15
11 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түбэй Алтан гэрэл бүлгэм 56,1
12 Улаан-Үдэ хотын «Мүнгэн хонхонууд» бүлэг 53,45
13 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод»  бүлгэм 53,1
14 Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг 51,18
15 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 47,5
16 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 40
17 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули 33,5
18 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 21,4
19 Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 11,6
20 Улаан-Үдэхотын 50-дахи дундаһургуули 11,3
21 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Урагшаа»  бүлгэм 10,6
22 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуулиин 2-дохи  бүлгэм 10,5
23 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 2-дохи  бүлгэм 9,9
24 Улаан-Үдэ хотын «Буряад ФМ» 2-дохи  бүлгэм 9,8
25 Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули 9,7
26 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 9,3
27 Улаан-Үдэ хотын «Буряад ФМ» 1-дэхи  бүлгэм 9,2
28 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуулиин 2-дохи  бүлгэм 8,6
29 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 8,1
30 Ивалгын аймагай Сотниковай дунда һургуули 5,9

 

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ 47 наадам итоговая таблица

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!