Сагаа һарын бэлэг-ама сагаан хулгана

  • 0

Сагаа һарын бэлэг-ама сагаан хулгана

Хүндэтэ багшанар,һурагшад! 34-дэхи  “Эхэ хэлэн-манай баялиг” наадамай хэмжээндэ  оригамануудай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. “Түмэр сагаан Хулгана”  гэһэн сэдэбээр   оригама хэжэ һургадаг  гар урлалай түбэй багшанарай  үүсхэлээр   богонихон һуралсал үдэрэй 2 сагта бага танхимда үнгэрхэ гэжэ  тандаа дуулганабди

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!