Хүндэтэ һурагшад, багшанар! Танай табиһан асуудалнуудта харюунууд

  • 0

Хүндэтэ һурагшад, багшанар! Танай табиһан асуудалнуудта харюунууд

— Оршуулһан  хүдэлмэринүүдээ  абаад ерэхэт.  Жюридэ өөһэдөө шэлээд, нэгэ оршуулгаяа уранаар хөөрэжэ үгэхэт.

— Үгтэһэн 130 блиц-асуудалнуудта урда наадамуудай үшөө 10 асуудалнууд нэмэгдэхэ.  Финалда орогшодтнай  2 минутын туршада ами аминдаа  асуудалда харюусаха (үгтэһэн саг соо хэн олон зүб харюу үгэнэб гэһэн урилдаан)

— «Дуулаһан-шэхэндэ….» гэһэн урилдаандаа  хошон, хүхюун зугаа дэлгэхэт, тиихэдээ заатагүй  радиодо дамжуулга хэжэ байнабди гэжэ һанаад хөөрөөрэйгты  (хандалга, мэндэшэлэлгэ, хаанаһаа дамжуулга ябанаб, хэн хөөрэнэб, баярай үгэ … өөрын онсолиг оруулха гэжэ оролдогты даа)

— Зурагаар хөөрөө хэхэдээ, хэн уран зураашын хүдэлмэри абаабта, юундэ, юугээрээ анхарал татааб … гэжэ тон тобшоор мэдээ үгөө һаатнай, һайн байгаа гү?

— Шэнжэлэлгын хүдэлмэри хэхыетнай сэдэбүүд үгтөө. Эндэ заатагүй  хэнэй номдо хандаһанаа, хэнтэй хөөрэлдэжэ, энэ мэдэсэ абаһанаа тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Тобшоор хэлэбэл, шэнжэлэлгын хүдэлмэриин түхэл алдахагүй гэжэ оролдогты

— Хамба ламын тэмсээндэ ехэнхи асуудалнууд  Этигэл хамбын һургаалнуудаар байха

—  оёдолоо дүүргэһэн басагад  сүлөөтэй байха, дефилеэдэ хабаадахаа бэлдэхэ, бэшэмнай хэжэ байһан ажалаа дүүргэхэ

— «Уран баримал» шэглэлээр хүдэлхэ һурагшадай   гэртээ хэһэн хүдэлмэри сэгнэгдэхэгүй

— Уран дархашуул  бүтээл тухайгаа хөөрэхэ, ажалайнгаа удха, һубарил  тухай сүлөө хэлэхэ аргатай байха

— Жэлэйнгээ дүн гаргаһан ехэ наадамдаа олоороо ерэхэ гэжэ хүлеэхэбди таанадаа

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!