Хүндэтэ багшанар!

  • 0

Хүндэтэ багшанар!

Таанарые 6 һарын 24-25-да Ивалгын дасанда үнгэргэгдэхэ XII Бандида Хамба лама Даша-Доржо Этигиловта зорюулагдаһан уласхоорондын  конференцидэ  уринабди.

Бимба ламаар дамжан ерэhэн Этигэл хамбын сургаал тайлбарилан шэнжэлжэ, һургаалнуудай гүн удха дээрэ бодомжолон ойлгохо, тайлбарилха гээшэ шухала. Буряад хэлэн дээрээ энэ сэдэбээр бодомжолхо хүсэлтэйшүүлэй  тусхай секци байгуулагдахань.

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадамуудта  Этигэл хамбын һургаалнуудые сээжээр  мэдэхэ, һургаал заабаринуудайнь удха хүсэлдүүлэн хэлэхэ гэһэн даабаринууд үгтэжэ байгаа, саашадаашье үргэлжэлхэ. Тиимэһээ  энэ конфренцидэ хабаадажа, энэ сэдэбээр мэдэсээ үргэдхэхэ, сэдьхэлээ баяжуулхаяа сугларая. «Эхэ хэлэн – манай баялиг» наадамда  ябажа байдаг багшанар заатагүй булта ерэжэ, һанамжа бодолнуудаараа хубаалсахыетнай уринабди. Конференцидэ оролсохоёо Дымбрыл багшада энэ утаһаар мэдүүлэгты: 8 924 658 3985

 

«Даша Чойнхорлин» Ехэ һургуулиин ректор    Гэбшэ Дымбрыл Дашибалданов

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!