«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ XХI НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

  • 0

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ XХI НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

I заншалта наадан декабриин 22-ой үдэр Ивалгын дасанда үнгэрбэ. Энэ үдэр Буряад Уласай аймагуудай, Улаан-Үдэ хотын, Үбэр-Байгалай хизаарай 57 һургуулинууд сугларжа мүрысэбэд.

Эндэ гараһан хамтын дүнгүүд ямар нэрлэгдэһэн заабаринуудаар үнгэрһэн мүрысөөнүүдһээ бүридэбэ гээшэб, тиихэдэ тэндэ илажа, шангай һууринуудта гарагшад тухай мэдээсэл:

 

 «БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин эрхим бүлэгүүд

  1.  Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей – интернадай “Эдиршүүл” гэһэн 2-дохи бүлгэм
  2. Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули
  3. Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей – интернад
  4. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
  5. Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули
  6. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули ,
  7. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
  8. Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
  9. Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули

II ҺУУРИ  Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ Токтохоева Баира, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Бадмаева Арюна, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Дармаева Елена, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Бадмаев Заято, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Балданов Буда, Бальжиров Пурбэ, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

III ҺУУРИ Жанцанов Ринчин, Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал «Тэрэнги» бүлгэм

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

II ҺУУРИ Сотников Эрдэм, Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули

III ҺУУРИ Гулиева Тамилла, Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи дунда һургуули

 

 ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

 I ҺУУРИ Дондокова Соелма, Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули

II ҺУУРИ  Нанзатов Зориг, Буряад Уласай  үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей – интернад

III ҺУУРИ Тулесонова Сурэна, Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули

 

һуури Һургуули Оноо
1 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 58,4
2 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 57,9
3 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 56,7
4 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 55,4
5 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 54,54
6 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 53
7 Буряад Уласай  үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей – интернадай “Эдиршүүл” гэһэн 2-дохи бүлгэм 52,2
8 Сэлэнгын аймагай Харганаагай дунда һургуули 50
9 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули 49,95
10 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 49,32
11 Зэдын аймагай Петропавловкын дунда һургуули 47,6
12 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 46,2
13 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 45,02
14 Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули 43,6
15 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 43,2
16 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 42,9
17 Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал «Тэрэнги» бүлгэм 42
18 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 41,6
19 Хяагтын аймагай Хяагтын -Адагай дунда һургуули 40,9
20 Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули 38,4
21 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 4-дэхи дунда һургуули 37,6
22 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 3-дахи дунда һургуули 34,9
23 Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи дунда һургуули 34,5
24 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуули 33,7
25 Баргажанай аймагай Лугшахаанай дунда һургуули 33
26 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 33
27 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 32,3
28 Тарбагатайн аймагай  Дээдэ-Саянтын элүүржэлгын интернат-һургуули 31,9
29 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 31,7
30 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 31,2
31 Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай  дунда һургуули 31,2
32 Хяагтын аймагай Субэгтын дунда һургуули 31
33 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули 30,8
34 Улаан-Үдэ хотын 58-дахи дунда һургуули 29,8
35 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 1- дэхи бүлгэм 29
36 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 27,9
37 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 2- дохи бүлгэм 24,9
38 Улаан-Үдэ хотын 20-дахи дунда һургуули 23,7
39 Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда һургуули 23,3
40 Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули 23,12
41 Улаан-Үдэ хотын 41-дэхи дунда һургуули 23,06
42 Улаан-Үдэ хотын 28-дахи Элүүржэлгын интернат-һургуули 23
43 Сэлэнгын аймагай Юрөөгэй дунда һургуули 21,5
44 Улаан-Үдэ хотын 13-дахи дунда һургуули 18,6
45 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи дунда һургуулиин «Солонго» бүлгэм 18,2
46 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи дунда һургуулиин «Хонхонууд» бүлгэм 17,4
47 Улаан-Үдэ хотын 47-дохи дунда һургуули 16,4
48 Улаан-Үдэ хотын 26-дахи дунда һургуули 16,3
49 Улаан-Үдэ хотын 2-дохи дунда һургуули 15,3
50 Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули 13,5
51 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуули 13,2
52 Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули 13,1
53 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 7,7
54 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 2-дохи дунда һургуули 7,2
55 Ивалгын аймагай Гурэльбын дунда һургуули 3,4
56 Улаан-Үдэ хотын 55-дахи дунда һургуули 2,76
57 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 1-дэхи дунда һургуули 2,56

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ: itog 21

Наадануудай Ивалгын дасанда үнгэрһэнэй хойто үдэр мүн лэ заншалта ёһоороо Буряадай гүрэнэй сэнхир дэлгэстэ хоёр сагай туршада сэхэ дамжуулгада хабаадажа, мүрысөөн үргэлжэлөө.

Энэ удаа, декабриин 23-дэ энэ дамжуулга 11 сагһаа 13 саг болотор үргэлжэлһэн байна. Эндэ мүн лэ заншалта ёһоороо 6 бүлэг боложо һубаарһан бүлэгүүд хоорондо баһал мүрысөөн үнгэргэгдэжэ, шангай һууринууд иигэжэ гараа:

I ҺУУРИ                     Сэлэнгэ буряадай бүлэг                        75 оноо

II ҺУУРИ                    Улаан-Үдын һургуулинуудай бүлэг      70 оноо         

III ҺУУРИ                   Зэдын буряадуудай бүлэг                      65 оноо

IV ҺУУРИ                  Хори буряадай бүлэг                                57 оноо

V ҺУУРИ                   Ивалгын буряадай бүлэг                        52 оноо

VI ҺУУРИ                  Баргажан буряадай бүлэг                      36 оноо

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!