Анхарагты!!!

  • 0

Анхарагты!!!

Ивалгын дасанда үнгэргэгдэжэ байдаг «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн һургуулинууд хоорондын наадан  ОРВИ, грипп гэһэн халдабарита үбшэнүүдэй хүсэеэ буураагүй, шэнэ хүсэ абан дэлгэржэ байһан, тиихэдэ һургуулинуудта хэшээлнүүдэй болюулагдаад байһан ушар шалтагаанаар февралиин 2-ой үдэрһөө февралиин 16-най үдэр үнгэрхөөр хойшолуулагдаба. 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!